E-Randevu Check-Up

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstiklal Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Hurmalı Mah. Metro Güzergahı Bulv. Central Plaza 1/1 Seyhan/ ADANA, Mersis No: 0481111694900001, Tel: 90 (0322) 502 83 83 e-mail: info@istiklaltip.com) (Şirket) tarafından siz değerli ziyaretçilerimiz, hastalarımız, hasta yakınları, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler için hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamında yer alan detay hususlara web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan erişilebilmektedir.

2. Tanımlar

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

Veri Kayıt Sistemi

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

3. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek

kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik Verileri

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, imza vb.

İletişim Verileri

Adres, E-Posta Adresi, Telefon No v.b.

Müşteri İşlem

Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera Kayıtları vb.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Finans

Banka Hesap Bilgisi v.b.

Mesleki Deneyim

Eğitim Durumu, Mesleği, Mesleki Yeterlilik, Mesleki Eğitim Belgeleri vb.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b

Özlük

Çalıştığı Firma Bilgisi, Unvan bilgisi vb.

Pazarlama

Telefon Numarası, e-mail adresi, Adı Soyadı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ses kaydı, Resim, Video

Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği

Anlaşmalı olduğumuz Dernek, Vakıf ve Sendikalar için sağlanan indirim faaliyetleri işlemleri için üyelik bilgisi gerekmektedir.

Sağlık

Tetkikler, Klinik Bulgular, Tanı, Sağlık Raporu, Muayene Bilgileri, Yapılan İşlemler vb.

Cinsel Hayat

Cinsel Hayat bilgileri

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmaları, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Takibi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel Verileriniz; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile Hekimliği Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü vb. gibi kamu tüzel kişileri; ile Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler, Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler , Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri; Reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Sosyal medya platformları, şirketimizin web sitesi vb. Online mecralarda herkese açık şekilde resim, video vb. görsel ve işitsel verilerin yayınlanması/paylaşılması yolu ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, sözleşmenin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ziyaretçilerimiz, hastalarımız, hasta yakınları, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu

bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde şirketimizin Hurmalı Mah. Metro Güzergahı Bulv. Central Plaza 1/1 Seyhan/ ADANA adresine yazılı olarak ya da istiklalözelsaglik@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@istiklaltip.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili Kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.